Клиринг метода

Клиринг и коучинг

Шта је клиринг?

Од енгл. речи „clear“ у значењу очистити, прочистити, представља систем теорије и праксе која се бави тренингом способности и решавањем човекових проблема и животних тешкоћа проистеклих из његових менталних, емоционалних и духовних сфера или потреба, као и његових односа с другим људима.
Клиринг је метод личног развоја и психотерапије базиран на открићу да бројни психолошки проблеми и настају као резултат неспособности да се оствари аутентичан и задовољавајући међуљудски однос, нарочито с блиским особама.
Циљ клиринга је унапређење човекових способности ради потпунијег коришћења сопствених потенцијала и талената и побољшања његових односа с другима.

Шта је коучинг?

Коучинг је систематски приступ заснован на питањима и усмеравању којим се остварују промене и побољшања радног учинка у правцу постизања зацртаног циља, као и реализације укупних животних потенцијала неке особе на индивидуалном и групном плану.

Шта је клиринг метода?

Одлике клиринга

Клиринг даје предност субјективној реалности клијента коју клирер настоји да разуме и да му помогне да боље функционише у реалности сопственог система, уместо да га посматра, процењује, саветује, лечи и преправља на основу личних или објективних научних критеријума.
Клијент и клирер се налазе у равноправном односу, непосредном и отвореном, који је регулисан доследним, јасним, стручним и етичким нормама. Терапијски однос карактерише узајамност, равноправност, аутентичност и сарадња – терапеут није „врховни ауторитет“, он не нуди ни решења ни објашњења нити тумачења.
Он заједно с клијентом, у атмосфери емпатичног прихватања, истражује његово субјективно искуство и начин на који он доживљава свет. Терапеут му помаже да освести оне аспекте искуства које је искључио како би се суочио са ситуацијом несклада измђу онога што он јесте и онога што му средина поставља као некакве датости.
Резултати рада у сесијама клиринга се искусе након сваке сесије. Учесталост и број сесија се договара између клијента и практичара на почетку заједничког рада. Зависно од постављених циљева, рад се може одвијати кроз једну или неколико сесија или дуже.
У случају да клијент није задовољан радом са својим изабраним практичарем може написати жалбу:
1. Етичкој комисији САКК
2. Комисији за стандарде тренинга САКК
3. Школи клиринга и коучинга „Дијада“

Коме се препоручује

Тешко је пронаћи особу која не би остварила конкретне и вишеструке добити од клиринга. У смислу терапије, посебно се препоручује особама чије тегобе на физичком плану још не могу открити било какве патолошке промене. Такође, као паралелна или пратећа терапија код бројних психосоматских симптома. Клиринг се препоручује и особама које имају проблеме у комуникацији са особама из своје околине или су оптерећени разним тегобама менталне природе.
Исто тако, препоручује се и особама које су емоционално „искључене“, „закочене“; људима који су у свакодневном животу постали емоционално хладни и неосетљиви или се пак налазе у непрестаној борби са својим осећањима. Затим, онима који пате од стида и гриже савести, као и људима који су укљештени у сопствене круте ставове због којих нису у стању да нашу излаз из , за њих, тренутно или хронично неподношљиве ситуације.
У смислу личног развоја и коучинга, клиринг се препоручује свима који желе да постигну више у свом животу, било да се ради о личним, породичним, пословним или другим циљевима.

Психотерапија и лични развој

Пракса клиринга доводи до когнитивних промена и пораста свесности. Смањује се крутост, извештаченост и конфликтно понашање. Долази до подизања мотивације, нове организације искуства и понашања, као и конструктивнијег, ефектнијег и одговорнијег деловања.

Предузетништво

„Упознај самога себе!“; боље познавање самог себе, откривање своје најважније животне сврхе и личне мисије, као и практичних животних и пословних циљева који из тога нужно проистичу је темељни и пресудан фактор за човеков успех на пословном плану, као и за његову свеукупну животну оствареност.

Тренинг животних и радних вештина

Живимо у времену у којем свака радна организација, у интересу сопственог опстанка и развоја, нужно мора да континуирано ради на подизању способности и компетенција својих запослених за послове и радне задатке које обављају.
Принципи, технике и алати клиринга су овде нашли своје широко подручје примене. Области као што су пословна комуникација, продаја, преговарање, рад на дефинисању групних и индивидуалних пословних циљева и система њиховог праћења, само су неки од оних домена у чијем подизању ефикасности је клиринг нашао своје право место и улогу.

Историја клиринга

Клиринг је настао у Калифорнији (САД) шездесетих година 20. века. Основне темеље поставио је Чарлс Бернер (Charles Berner, 1929-2007) у својој књизи „Мајсторство комуницирања- приручник за савремену психотерапију“ која је 1996. објављена и на српском језику.
Клиринг се у Србији примењује од осамдесетих година прошлог века. Легитимитет и самосталност српска школа клиринга „Дијада – Београд“ је стекла 8.12.1994. године.

Примена клиринга у личној пракси

Сваки практичар клиринга ће, у зависности од свог претходног образовања и професионалног искуства као, и имајући у виду суштину, циљеве и праксу клиринга на основу уводног интервјуа одлучити да ли ће прихватити неког клијента или ће га усмерити на неке друге видове помоћи.
Пракса клиринга је заснована на комуникацији и међусобном дијалогу који се одвија између школованог практичара и заинтересованог клијента, на нивоу свесних индивидуа, у равноправном, сигурном и етичком односу. Прецизно разрађени процеси помажу клијенту да лоцира подручја емоционалних набоја и менталних баријера и да их се растерети и ослободи.

САКК

Српска асоцијација за клиринг и коучинг (САКК) основана је 01. 09. 2021. године.
Статутом САКК регулисано је ко све може постати члан, као и права и обавезе које из тога произлазе.